PLAN PRIMENE MERA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD I SPREČAVANJE ŠIRENJA ZARAZNE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2


 

Na osnovu članova 7 i 13.  Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu ( Sl. Glasnik RS br. 101/05 , 91/15 , 113/17 – drugi zakon), člana 15. Stav 2 tačka 5 Pravilnika o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini ( Sl. Glasnik RS br. 72/06 , 84/06 – ispravka , 30/10 i 102/15) i Akta o proceni rizika direktor Narodne biblioteke „Radoje Domanović“ Rača. donosi

PLAN PRIMENE MERA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD I SPREČAVANJE ŠIRENJA ZARAZNE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

   I Uvod

Član 1

Ovim Planom preventivnih mera ( u daljem tekstu: Plan) , za sva radna mesta u radnoj okolini, uređuju se preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih i korisnika usluga,a posebno one koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 kod poslodavca.

Član 2

Ovaj pravilnik se primenjuje na svim radnim mestima u radnoj okolini u kojoj se obavlja rad izuzev rada na terenu i rada od kuće.

Planom se utvrđuju mere i aktivnosti kojima se povećava i unapređuje bezbednost i zdravlje zaposlenih radi sprečavanja pojave zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2,kao i mere i aktivnosti koje se preduzimaju u slučaju pojave zarazne bolesti u cilju bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih i zaštite prisutnih lica.

Član 3

Plan primene mera, usled nastalih promena koje utiču na bezbedan i zdrav rad tokom trajanja epidemije usaglašava se sa odlukama nadležnog organa.

Plan je sastavni deo akta o proceni rizika koji je donet saglasno zakonu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Član 4

Planom primene mera se utvrđuju mere i aktivnosti kojima se povećava i unapređuje bezbednost i zdravlje zaposlenih radi sprečavanja pojave epidemije zarazne bolesti, kao i mere i aktivnosti koje se preduzimaju u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti u cilju bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih i zaštite prisutnih lica.

II Preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zaraznih bolesti

Član 5

Poslodavac je dužan da na svakom radnom mestu u radnoj okolini obezbedi primenu preventivnih mera, a naročito sledećih:

1) pre početka rada obezbedi pisane instrukcije i uputstva o merama i postupcima za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti: Prilog 1 – MERE ZAŠTITE – UPUTSTVO O MERAMA PREVENCIJE ZA CORONA VIRUS – COVID 19 i putem poslovne mreže dostaviti svim zaposlenima.

2) u skladu sa mogućnostima, ukoliko nije organizovan rad u smenama, izvrši preraspodelu radnog vremena uvođenjem druge ili treće smene sa manjim brojem zaposlenih;

3) sprovodi pojačanu higijenu i dezinfekciju radnih i pomoćnih prostorija što uključuje redovnu dezinfekciju prostorija i često provetravanje radnog prostora;

4) obezbedi zaposlenima odgovarajuću opremu za ličnu zaštitu ,a pre svega zaštitne maske i zaštitne rukavice     (po potrebi vizir ili zaštitne naočare);

5) za zaposlene čija je priroda posla takva da obavljaju rad na terenu gde postoji povećan rizik od zaraze, obezbedi i zaštitna odela; 

6) obezbedi redovno čišćenje svih površina koje se često dodiruju na radnom mestu, posebno prostorija i opreme kao što su toaleti, kvake na vratima, fiksni telefoni, računarska oprema i druga oprema za rad;

7)  pre ulaska u poslovni prostor,obezbedi obaveznu dezinfekciju ruku i obuće;

8) uredi način vođenja evidencije o dezinfekciji radnih i pomoćnih prostorija koju organizuje i sprovodi;

9) obezbedi izradu uputstava za bezbedan i zdrav rad sa izvođačima radova, dobavljačima, distributerima i spoljnim saradnicima;

10) projektuje radno mesto tako da se smanji grupni rad i neposredni kontakt zaposlenih;

11) organizuje i obezbedi redovno uklanjanje otpada i smeća (kante za smeće obložene plastičnom kesom) iz prostorija tako da se mogu isprazniti bez kontakta sa sadržajem;

12) ograniči prisustvo određenog broja zaposlenih u radnim i pomoćnim prostorijama,tako da se obezbedi međusobna distance od najmanje 2 metra i 4 m2 površine slobodnog prostora po jednom zaposlenom kada je priroda delatnosti takva da to omogućava;

13) obezbedi zaposlenima dovoljne količine sapuna ,ubrusa,tekuće vode i dezinfekciona sredstva za pranje ruku -   Prilog 2-Zdrastvene preporuke postaviti u svim toaletima i na svim etažama;

14) obezbedi pojačanu higijenu i dezinfekciju svih službenih vozila koja se koriste;

15) poseduje dokaz o sprovedenoj meri dezinfekcije radnih i pomoćnih prostorija,kada to obavljaju ovlačćene ustanove ,pravna lica i preduzetnici u skladu sa posebnim zakonom;

16) stranke i posetioci dok se nalaze u poslovnom prostoru poslodavca moraju da sve vreme nose zaštitnu masku;

17) zabrani naručivanje i dostavu hrane zaposlenima u prostorije poslodavca uz preporuku zaposlenim da donose gotovu hranu u proizvođačkoj ambalaži ili suvu hranu pripremljenu kod kuće;

18) zabrani gomilanje otpada,posebno hrane

19) da gde god je moguće zaposlenima omogući  rad u odvojenim prostorijama ili da postavi fizičke barijere (npr.postavljanje PVC ili pleksiglas barijere) i da ograniči broj lica koja ulaze u ove prostorije;

20) upotrebu centralne klimatizacije zaustavi ili smanji i redovno čisti i dezinfikuje klima uređaje;

21) ograničiti vreme trajanja sastanaka na 30 minuta;

22) dati  prednost  komunikaciji  putem  telefona,  interneta,  konferencijskih  poziva.

 

III Poslodavac je dužan da u slučaju pojave zarazne bolesti kod svojih zaposlenih obezbedi primenu preventivnih mera, a naročito sledećih:

Član 6

1) prostor u kome je boravio zaposleni koji je zaražen se redovno fizički i hemijski dezinfikuje i provetrava;

2) poštuju se procedure ulaska i izlaska u prostorije poslodavca, koriste propisana sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu i druge mere zaštite tokom procesa rada;

3) precizno se definišu pravci kretanja zaposlenih kroz radne i pomoćne prostorije;

4) organizuje se stroga kontrola kretanja zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je radio zaposleni koji je zaražen;

5) kontakti zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je boravio zaposleni koji je zaražen sa drugim zaposlenima se svode na nužne uz propisane mere zaštite;

6) primenjuju se sve druge mere po preporuci epidemiologa.

 

IV U slučaju sumnje na pojavu virusa, postupa se po sledećoj proceduri:

1)            zaposleni prijavljuje postojanje simptoma neposrednom rukovodiocu, koji izveštava neposredno višeg rukovodioca;

2)            zaposleni obavezno odlazi kod lekara u ambulantu nadležnog Doma zdravlja na pregled i o ishodu obaveštava neposrednog rukovodioca;

3)            pojačano se prati zdravstveno stanje zaposlenih i drugih lica sa kojima je bio u kontaktu;

4)            zaposleni koji su bili u kontaktu sa zaraženim se stavljaju u izolaciju;

5)            definiše se minimalno potreban broj zaposlenih samo za rad u toj unutrašnjoj jedinici;

6)            zaposleni obavezno prijavljuje kontakt sa obolelim van radnog okruženja;

9)            po oporavku zaposleni se varaća na posao.

Poslodavac ili lice za bezbednost i zdravlje na radu ili sam zaposleni je dužan da odmah ,od pojave simptoma bolesti kod zaposlenog ili prisutnog lica, prijavi nadležnoj zdrastvenoj ustanovi opasnu pojavu koja može da dovede do širenja virusa i da prouzrokuje kod ljudi ozbiljnu infekciju i bolest na telefon:

 • Dom zdravlja Rača tel: 034/751-067 .

Za bliže informacije u vezi sa simptomima COVID 19 možete kontaktirati brojeve telefona

Ministarstvo zdravlja

▪       064/89-45-235

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović–Batut"

▪       011/26-84-566 od 8 do 22 časova

▪       060/018-02-44 od 8 do 22 časova

 

V Postupanje u slučaju pojave virusa

Zaposleni koji ima simprome bolesti slične gripu ili zarazne bolesti COVID-19 izazavane virusom SARS –CoV-2 mora da prekrije usta i nos zaštitnom maskom i ne sme da dodiruje druge zaposlene,površine i predmete.

Transport i prebacivanje zaposlenog koji ima simptome bolesti slične gripu ili zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 u nadležnu zdrastvenu ustanovu vrši se isključivo vozilima javnog zdravlja ili hitna pomoći.

Ako se potvrdi da zaposleni ima zaraznu bolest COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, tada poslodavac putem poslovne mreže obaveštava sve zaposlene u tom poslovnom delu i njihovoj mogućoj izloženosti virusom na radnom mestu,poštujući zaštitu podataka o ličnosti.

VI Zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti

Svakodnevnu kontrolu sprovođenja mera od strane zaposlenih i radno angažovanih lica obavljaju rukovodioci unutrašnjih jedinica, odnosno druga imenovana lica.

Svakodnevnu proveru efikasnosti primene mera bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radu kod poslodavca vrši

…………………………………………..

Član 7

Poslovi lica za bezbednost i zdravlje na radu

Lice za bezbednost i zdravlje na radu u saradnji sa poslodavcem planira, sprovodi i podstiče primenu preventivnih mera, a naročito:

1) učestvuje u izradi Plana;

2) priprema uputstva i instrukcije za bezbedan i zdrav rad u cilju zaštite zdravlja zaposlenih od epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS –CoV-2 ;

3)kontrola preventivnih mera za sprečavanje pojave zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS –CoV-2

4) sačinjava spisak svih zaposlenih koji su neposredno bili u kontaktu sa zaraženim.

5) sarađuje sa državnim organima i daje potrebna obaveštenja o primeni preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Član 8

 

Obaveze zaposlenog

 

Zaposleni je obavezan da:

1) sprovodi sve preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu kako bi sačuvao svoje zdravlje, kao i zdravlje drugih zaposlenih;

2) namenski koristi propisana sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da sa njima pažljivo rukuje, da ne bi ugrozio svoju bezbednost i zdravlje kao i bezbednost i zdravlje drugih lica;

3) dodatno brine o svojoj higijeni tako što će redovno i pravilno prati ruke;

4) izbegava rukovanje i srdačno pozdravljanje;

5 ) drži minimalno rastojanje od 2 metra i 4 m2 odnosu na druga lica ;

6) u toku rada izbegava nošenje nakita, satova i narukvica (što povećava rizik od prenosa infekcije i otežava pravilno pranje ruku;

7) u toku rada vezuju kosu;

8) ličnu odeću drži odvojenu od sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i radnog odela;

9) obavezno obavesti poslodavca ukoliko posumnja na simptome zarazne bolesti COVID-19 kod sebe,

kod drugih zaposlenih ili članova svoje porodice;

10) pre početka rada pregleda svoje radno mesto uključujući i sredstva za rad koja koristi, kao i sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu i da u slučaju uočenih nedostataka izvesti poslodavca ili drugo ovlašćeno lice;

11) pre početka rada obavi dezinfikovanje radnog stola, telefona,tastatura “miša” i pribora za pisanje;

12) pre napuštanja radnog mesta, da radno mesto i sredstva za rad ostavi u stanju da ne ugrožavaju druge zaposlene;

13) u skladu sa svojim saznanjima, odmah obavesti poslodavca o nepravilnostima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mestu mogla da ugrozi njegovu bezbednost i zdravlje ili bezbednost i zdravlje drugih zaposlenih;

14) sarađuje sa poslodavcem i licem za bezbednost i zdravlje na radu, kako bi se sprovele dodatne neophodne mere za bezbednost i zdravlje na radu.

Član 9

Posebne mere prilikom rada sa predmetima i aktima

U toku rada sa predmetima i aktima obavezna je upotreba zaštitne maske, kao i primena sledećih mera:

1) postaviti zaseban radni sto/pult za prijem/otpremu predmeta i akata;

2) prijem predmeta i akata vršiti tako da lice koje ih donosi , istu odloži na radni sto/pult, nakon toga preuzeti predmet i akt vodeći računa da se uvek održava distanca između lica;

3) voditi računa da eksterna lica ne ulaze bez potrebe u poslovni prostor, a ako je to potrebno, dozvoliti ulazak samo do vrata;

4) kod potpisivanja i overe predmeta i akata zahtevati od lica kojem je potrebno potpisati određeni dokument da održava distancu od najmanje 2 metra;

5) zaposleni i posetioci ne smeju koristiti istu olovku za potpisivanje dokumenata;

6) nakon potpisivanja zaposleni se udaljava od stola, a potpisana dokumenta preuzima eksterno lice održavajući međusobnu distancu od najmanje 2 metra;

7) otvaranje pristiglih pakovanja/koverti vršiti za stolom namenjenom za manipulaciju predmetima i aktima;

8) koverat/ambalažu ukoliko nije potrebna, baciti u kantu;

9) predmete i akta odlagati u plastične folije, vodeći računa da se spoljni deo folije ne kontaminira, kao ni registratori za odlaganje;

10) registratore i folije po potrebi dezinfikovati dezinfekcionim sredstvima;

11) nakon manipulacije predmetima i aktima, pogotovu eksternim obavezno oprati ruke u skladu sa uputstvima za pravilno pranje ruku;

12) ne dodirivati nikada lice rukama (usta, nos, oči i dr.);

13) redovno dezinfikovati sto koji se koristi za potpisivanje, kao i olovke koje se koriste za potpisivanje.

14) redovno dezinfikovati kvake na vratima.

 

Član 10

Obaveza i pravilno nošenje zaštitnih maski

Zaštitne maske dužni su da nose svi koji ostvaruju bliski kontakt sa drugim licima. Zaštitne maske štite od direktnog udisanja infektivnog agensa samo ako se pravilno koriste, na sledeći način:

1)            jedna maska se može koristiti samo dok se ne ovlaži;

2)            maska koja se skine više se ne može vraćati na lice i ponovo koristiti, osim platnene koja se može oprati otkuvavanjem;

3)            zaštitna maska se ne sme odlagati na radne površine, u džep, ostavljati da visi oko vrata jer tako i sama postaje izvor infekcije.

 

Član 11

Radne površine, čaše i druga oprema

 1. Smanjite i kuvanje kafe i čaja na minimum.
 2. Ne koristiti zajedničke čaše, šolje, escajg.
 3. Za pranje čaša, šolja i drugih posuda i opreme koji se koriste za pripremu toplih i hladnih napitaka se koristi čista topla voda i deterdžent.
 4. Ukoliko se koristi voda iz aparata, neohodna je redovna dezinfekcija svih slavina,
 5. Ručica i delova koji se hvataju ili pritiskaju pri punjenju čaša. Isto se odnosi na aparate za kafu ili „vending“ mašine.

Član 12

Higijenske mere prilikom korišćenja automobila

 1. U automobilu uvek držati sredstvo za dezinfekciju (najbolje 70% alkohol), papirne maramice ili ubrus.
 2. Po ulasku u automobil, isprskati ruke i obuću sredstvom za dezinfekciju.
 3. Pre izlaska iz automobila (po završetku vožnje) ponovo isprskati ruke, upravljač, menjač i ključ od automobila.
 4. Nakon izlaska iz automobila, isprskati automobilsko sedište.
 5. U automobilu izbegavati sedenje jedan pored drugog, već jedan iza drugog, najbolje dijagonalno.
 6. Preporuka je da se u automobilu prevoze najviše dve osobe.

 

Član 13

 

Zaštitne rukavice                                                

 1. Zaštitne rukavice štite od direktnog kontakta sa prljavim i inficiranim površinama samo ako se pravilno koriste.
 2. Ako sa njima dodirujete kontaminirane površine, a zatim telefon, hemijsku olovku, svoje odelo, lice, onda one ne mogu da spreče prenos infekcije.
 3. Rukavicama prenosite infekciju na sve površine koje dodirujete.
 4. Otvarajte vrata ako je moguće bez dodirivanja kvake (laktom), vrata gurnite telom, nogom, svetlo palite laktom, nadlakticom.
 5. Svako smanjenje kontakta daje šansu da se smanji prenos infekcije.
 6. Ne dodirujte nos, oči, usta, lice pre nego što dobro operete ruke.
 7. Ne koristite platnene maramice za brisanje nosa.
 8. Ne ostavljajte papirne maramice na sto i druge radne površine.

Član 14

Zaštitne maske

 1. Zaštitne maske moraju da nose svi koji ostavruju bliski kontakt sa drugim osobama.
 2. Nije svaka respiratorna infekcija izazavna korona virusom, ali svako slabljenje imuniteta za nekoga može biti kobno.
 3. Zaštitne maske štite od direktnog udisanja infektivnog agensa samo ako ih pravilno koristite.
 4. Jedna maska se može koristiti samo dok se ne ovlaži.
 5. Maska koja se skine više se ne može vraćati na lice i ponovo koristiti, osim platnene koja se može oprati otkuvavanjem.
 6. Zaštitna maska se ne sme odlagati na radne površine, u džep, ostavljati da visi oko vrata.
 7. Tako i sama postaje izvor infekcije.

 Član 15

Higijena toaleta

 1. Toaleti se moraju više puta u toku smene čistiti i dezinfikovati uz upotrebu sredstava za dezinfekciju.
 2. U toaletima su obezbeđeni lavaboi sa higijenski ispravnom toplom i hladnom vodom, kao i sredstva za pranje ruku i papirni ubrusi za brisanje.
 3. U svaku kantu se moraju postaviti kese.
 4. Kese se ne smeju prepunjavati i moraju se redovno menjati.
 5. Kese koje se bacaju se moraju vezati i odložiti u kontejner sa komunalnim otpadom.
 6. Zabranjeno je korišćenje zajedničkih krpa i peškira.
 7. Koristiti papirne ubruse za prisanje ruku, iskorišćenje ubruse odmah odložiti u kantu.

Član 16

Prelazne i završne odredbe

 

Ovaj Plan mera stupa na snagu danom donošenja,a traje dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

 

U Rači, 27.07.2020.godine

M.P.

Direktor